Vedtægterne

§ 1. Trossamfundets navn
Trossamfundets navn er: Nordisk skik og dets logo er:

§ 2. Trossamfundets formål

Trossamfundets formål er: 

 1. At hylde guder, vætter og andre væsner kendt fra den nordiske mytologi og folketro. 
 2. At fungere som kontaktpunkt for de der kan vedkende sig trosgrundlaget.
 3. At udbrede kendskabet til og forståelsen for nordens spirituelle særkende.
 4. At arbejde på generel accept af troen på de nordiske guder og væsner på lige fod med andre trossamfund.


§ 3: Trossamfundet er partipolitisk neutralt og ikke-hvervende.


§ 4: Medlemskab:

 1. Enhver, der er fyldt 15 år og hylder de nordiske magter i en eller anden form jvf. trosgrundlaget, og selv ønsker det, kan blive medlem af Nordisk Skik.
 2. For personer, der ikke er myndige, gælder, at mindst en af deres forældre eller værge skriftligt skal erklære sig indforstået med en indmeldelse.
 3. Medlemskabet, der er individuelt, træder i kraft, når kartoteksbestyreren har modtaget en indmeldelse, med gyldig postadresse påført og kontingentet er registreret betalt. For at blive udmeldt skal medlemmet skriftligt meddele dette, til den der er ansvarlig for vedligeholdelse af medlemskartoteket. Udmeldelsen er effektiv fra den dato medlemmet anfører på den skriftlige udmeldelse. Dog tidligst fra den dato udmeldelsen modtages af Nordisk Skik. Hvis ikke kontingentet betales rettidigt, udsendes en rykker. Betales denne ikke, medfører dette, at medlemskabet automatisk ophører og alle rettigheder fortabes.
 4. Medlemmer der ved deres adfærd skader Nordisk Skiks omdømme, eller er til grov gene for andre medlemmer, eller bryder Nordisk Skiks vedtægter, kan suspenderes af bestyrelsen. Forinden det kommer dertil, kan bestyrelsen beslutte at henstille, eller advare dette medlem. Alle bestyrelsens beslutninger kan ankes til årsmødet.
  Et suspenderet medlem har ret til selv at føre sin egen sag på Årsmødet såfremt medlemmet fortsat ønsker medlemskab og har betalt kontingent. Ekskluderes medlemmet på Årsmødet, tilbagebetales årets kontingent. Et suspenderet medlem kan på ingen måde optræde på vegne af Nordisk Skik, eller bestride en tillidspost i Nordisk Skik. Endvidere medfører suspension udelukkelse fra Nordisk Skiks forum. Et suspenderet medlem har fortsat ret til at modtage medlemsbrev samt anden relevant information, indtil førstkommende ordinære Årsmøde, såfremt kontingent indbetales ved forfald.
 5. Endelig eksklusion af medlemskab kan kun foretages af et ordinært Årsmøde, med 2 / 3 flertal af de stemmeberettigede. Såfremt et ordinært Årsmøde forkaster bestyrelsens indstilling om eksklusion af et medlem, er dette igen fuldgyldigt medlem af trossamfundet, såfremt kontingenter er indbetalt. Hvis ikke kontingentet er indbetalt, kan den pågældende melde sig ind i trossamfundet igen ved blot at indbetale kontingent. En eksklusion er gældende, indtil et nyt ordinært Årsmøde ophæver den.
 6. Alle beslutninger om advarsler, suspension og indstilling til eksklusion af medlemmer skal foretages af et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede i en fuldtallig bestyrelse.


§ 5: Årsmødet

Årsmødet er trossamfundets højeste besluttende myndighed, som alle beslutninger i trossamfundet kan ankes til. Det ordinære Årsmøde afholdes hvert år, fortrinsvis i september. Bestyrelsen fastsætter nærmere tid og sted og træffer de nødvendige praktiske forberedelser. Deltagelse i Årsmødet er gratis for medlemmer af Nordisk Skik. Man kun kan være gæst til Årsmødet en gang. Ansvaret for gæsten tilfalder gæsten selv og den som har taget gæsten med. Herefter kræver yderligere deltagelse i Årsmødet indmeldelse i Nordisk Skik. Dette gælder ikke for umyndige børn, ægtefæller eller samlever til medlemmer.

 1. Forretningsorden følger vedtægternes Bilag 1.
 2. Varsling af Årsmøde følger vedtægternes Bilag 2.
 3. Dagsordenen for det ordinære Årsmøde følger vedtægternes Bilag 3.
 4. Ekstraordinært Årsmøde kan afholdes med en måneds varsel og indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af trossamfundets medlemmer.
 5. Hvert medlem kan maksimalt medbringe 2 fuldmagter fra andre medlemmer. Et medlem der afgiver en fuldmagt til en anden, skal inden årsmødet have meddelt dette til bestyrelsen pr. mail, ligesom fuldmagten skal medbringes.
 6. Der afholdes et blót i forbindelse med Årsmødet.


§ 6: Bestyrelsen

 1. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være myndig, bosiddende i Danmark eller være en del af de danske mindretal i nabolandene og have været medlem af Nordisk Skik i mindst fire måneder.
 2. Bestyrelsen består af mindst 3 personer. Formand og Kasserer vælges ved direkte valg, således at Formanden er på valg i lige år og Kassereren er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan derudover udpege medlemmer til forskellige tillidsposter.
 3. Alle bestyrelsesmedlemmer er ligeværdige.
 4. Bestyrelsen forestår trossamfundets drift og varetager kontakten til nye medlemmer samt til de offentlige myndigheder.
 5. Bestyrelsen sørger for driften af trossamfundets medlemsblad samt evt. hjemmeside ifølge bestemmelser herom.
 6. Bestyrelsen har tavshedspligt om hvad de erfarer om trossamfundets medlemmer i forbindelse med bestyrelsens arbejde.
 7. Bestyrelsen kan uddelegere arbejdsopgaver til personer udenfor bestyrelsen.
 8. Persondata behandles i henhold til den til enhver tid gældende databehandleraftale.
 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved uenighed med kvalificeret flertal.
 10. Tegningsberettiget er den samlede bestyrelse.


§ 7: Medlemsblad

 1. Bladets navn er ”Nordisk skik og brug”
 2. Bladet udkommer som udgangspunkt elektronisk, mindst 4 gange årligt.


§ 8: Trosgrundlag

 Nordisk Skik er et trossamfund hvor vi hylder de nordiske magter. Vi anerkender alle former for væsner kendt fra den nordiske mytologi og fra den nordiske folketro. Ingen eksistenser står over andre, og ingen skal klandres for at hylde jætter i stedet for guder.

For nemheds skyld benævnes vi som ”asatroende”, da det er et ord der nu er implementeret i det danske sprog. Dermed behøver man ikke nødvendigvis at hylde aserne, bare man har sin tro indenfor det nordiske væsens univers.

Vi anser naturen som hellig og gør vores bedste for at passe på denne. Alt i naturen er besjælet og vi ærer moder jord på samme måde som øvrige hellige væsner.

Vi ærer vore forfædre i bevidstheden om, at uden dem var der ingen os.

Vi værner om vort eftermæle og gør vort bedste for at leve vort liv ærefuldt, med Hávamáls vers 76 og 77 i baghovedet, her i Thøger Larsens oversættelse:

76. Fæ dør, Frænder dør,
ogsaa du skal dø,
Eftermælet aldrig dør
om, hvad vel er endt.

77. Fæ dør, Frænder dør,
ogsaa du skal dø;
eet jeg ved, som aldrig dør,
Dom om hver en død. 

Vi følger årets gang og hylder det skift der kommer, når årets hjul drejer.

Ethvert medlem kan udføre ritualer som de selv finder passende, dog må det ikke ske, så ”Nordisk Skiks” omdømme derved bringes i fare. 

Ritualer kan udføres alene eller sammen med andre.

Vi anerkender at der findes forskellige mennesker i verden, men anser alle mennesker for ligeværdige. 

Alle uanset oprindelse og opvækst er velkomne i ”Nordisk Skik”.

Det kan siges ganske kort således:
”Nogle hører gudernes kalden i blodets brusen.
Nogle hører gudernes kalden i landets hvisken.
Nogle har så god en hørelse, at de hverken behøver blod eller land for at høre guderne kalde.
Den, der svarer gudernes kald med hjertet, er asatro, uanset hvordan og ad hvilke veje kaldet er hørt.” 

Vi respekterer andre religiøse retninger, på samme måde som vi selv ønsker at blive respekteret.


§ 9: Hjemmeside og sociale medier

 1. Hjemmesidens formål er at præsentere Nordisk Skik udadtil.
 2. Tekst, billede og lyd materiale, der optræder på trossamfundets hjemmeside er, hvis intet andet oplyses, udtryk for trossamfundets holdninger og synspunkter.
 3. Redaktøren (webmaster) udpeges af bestyrelsen og udvælger og producerer i samråd med denne, materiale til hjemmesiden. Webmaster sørger for kontakt til internetudbyder og for opsætning, udformning og administration af siden.
 4. Nordisk Skik driver en lukket Facebookgruppe, som kun er for medlemmer. Siden modereres af to personer udpeget af bestyrelsen. Brugere, der vedvarende skaber uro/fjendskab/dårlig stemning, kan idømmes karantæne efter behørig advarsel. Karantænens længde bestemmes alene af moderatorerne. Karantænen kan påklages til bestyrelsen. Moderatorerne kan slette tråde, hvis de finder det formålstjenligt. Nordisk Skiks bestyrelse kan til enhver tid oprette Facebook sider og grupper hvis det findes relevant.
 5. Udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og administration af hjemmesiden, Facebook og andre sociale medier dækkes af Nordisk Skik.


§ 10: Økonomi og hæftelsesforhold

 1. Nordisk skiks regnskabsår er kalenderåret.
 2. Regnskabet udsendes til medlemmerne pr. mail og indsigelser skal være indgivet senest 2 uger efter udsendelsen af mailen. Regnskabet betragtes som værende godkendt, hvis ikke minimum 50% af de stemmeberettigede medlemmer har indgivet indsigelse indenfor fristen.
 3. Det følgende års kontingent fastsættes af bestyrelsen i Nordisk Skik forud for årets ordinære Årsmøde.
 4. Nye medlemmer betaler for hele det indeværende kalenderår, uanset tidspunkt for indmeldelse. Årsmedlemskaber fornyes efterfølgende 1.februar, til gældende kontingenttakst.
 5. Medlemmerne hæfter kun for trossamfundets forpligtelser med deres indbetalte kontingent.
 6. Nordisk skik har ikke til formål at spare op. Kommer formuen over 500.000 pålægges bestyrelsen at lave en plan for hvordan yderligere opsparing undgås, alternativ laves der en urafstemning om, hvorvidt der fortsat skal spares op og til hvilket formål.
 7. Opkøb af, eller investering i, fast ejendom, jord og andre værdipapirer end statsobligationer, kan kun vedtages ved urafstemning. Beslutningen træffes ved 2/3 stemmeflertal.
 8. Kassereren alene eller to bestyrelsesmedlemmer i trossamfundet kan disponere over trossamfundets konti i den daglige drift. Supplerende udskrifter på trossamfundets konti skal tilgå formanden. Bestyrelsen kan give fuldmagt til en person udenfor bestyrelsen til at administrere køb og videresalg af varer, og kan til dette formål give denne person fuldmagt til at råde over en særskilt bankkonto som er oprettet til dette formål.
 9. Bestyrelsen er forpligtet til at opbevare trossamfundets formue enten som kontant indestående i et dansk pengeinstitut eller anbragt i danske statsobligationer.
 10. Driftsmidler skal opbevares på betryggende vis dvs. primært som indskud i et dansk pengeinstitut. Midler tilgået trossamfundet som pengegaver indsættes på en selvstændig konto fra hvilken, der føres eget regnskab. Midlerne på denne konto forvaltes efter Årsmødets nærmere bestemmelse.


§ 11: opløsning

Opløsning af trossamfundet kræver mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver 2 på hinanden følgende Årsmøder, hvoraf det sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette formål. Mindst 3 af de stiftende medlemmer skal underskrive indkaldelsen, såfremt de stadig er medlemmer af Nordisk skik. Ved opløsning skænkes trossamfundets eventuelle midler til Danmarks Naturfredningsforening, med ønske om opkøb af skov eller lignende


Bilag 1: Forretningsorden for Årsmødet

 1. Gæster er velkomne ved Årsmødet såfremt der ikke er nogen indvendinger. Er der bare én indvending fra medlemmerne mod én eller flere gæsters deltagelse skal alle gæster forlade lokalet så længe forhandlingerne pågår. Gæster har ingen stemmeret ved Årsmødet.


Afstemningsregler

 1. Alle de af trossamfundets medlemmer, som er fyldt 15 år, har stemmeret.Hvert medlem har én stemme. Fuldmagter kan medbringes jfr § 5.5. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2/3 flertal ved vedtægtsændringer, og 2/3 flertal for ændringer i grundlaget.
 2. Som stemmeberettiget anses enhver der er med til mødet. Det være sig ved personligt fremmøde, ved afgivet fuldmagt, eller online, hvis den mulighed er til stede.
 3. Ved afstemning hvor der kræves 2/3 flertal, menes 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer. Dog skal mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer have stemt for. Sekretariatet opgør antallet af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter ved påbegyndelse af Årsmødet. Skulle man ankomme senere, eller forlade Årsmødet i utide, meddeler man dette til sekretariatet. Der kan stemmes for og imod et forslag. En „blank“ stemme ligestilles med at have undladt at stemme og regnes for en „ikke afgiven stemme“.
 4. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
 5. For opløsning af trossamfundet gælder § 11.
 6. Hvis et eller flere medlemmer indsender et forslag til vedtægtsændring eller beslutningsforslag, så skal dette forslag fremlægges af mindst én af forslagsstillerne ved Årsmødet. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder forslaget automatisk.
 7. Et vedtaget forslag træder i kraft fra det øjeblik det vedtages, medmindre andet besluttes. Efterfølgende forslag konsekvens rettes i overensstemmelse med vedtagne forslag.Beslutningsforslag, der pålægger bestyrelsen Nordisk Skik at agere på en bestemt måde, skal oplistes i Bilag til vedtægterne.
 8. Beslutningsforslag forbliver gyldige / på listen indtil de fjernes ved ny Årsmødebeslutning.
 9. Dirigenten kan opfordre til, at et fremlagt forslag, før afstemning om dettes vedtagelse, kan omformuleres (rettes tekstuelt) af de på Årsmødet tilstedeværende stillere af forslaget. Dirigenten skal tilse at omformuleringen ikke ændrer forslagets sigte og mål nævneværdigt. Der tillades kun én omformulering pr. forslag.


Tillidsposter

 1. Bestyrelsesmedlemmer indvælges for en toårig periode, således at 2 ud af 3 er på valg i ulige år og 1 personer ud af 3 er på valg i lige år. Forlader et bestyrelsesmedlem i utide sin post, kan en suppleant indtræde på posten indtil førstkommende ordinære Årsmøde. Herefter er posten på valg. Resterer der mere end et år af den pågældende bestyrelsesposts turnus, vælges det nye bestyrelsesmedlem således kun for en etårig periode.
 2. Skriftlig afstemning skal foretages, når én af de tilstedeværende kræver dette. Dog må medlemmer der deltager online acceptere, at deres stemme afgives offentligt.


Bilag 2: Varsling af Årsmøde

 1. Når en dato for Årsmødet er fastsat af bestyrelsen, annonceres dette i førstkommende medlemsbrev samt på hjemmesiden.
 2. Endelig indkaldelse til Årsmødet skal ske senest 2 måneder før afholdelse i medlemsbrev samt på hjemmesiden.
 3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde i endelig form, senest 6 uger før Årsmødet, og være ledsaget af en kort begrundelse.
 4. Bestyrelsen skal orientere medlemmerne om dagsordenen senest 2 uger før Årsmødet via et nyhedsbrev indeholdende alle relevante oplysninger.
 5. Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen på et kommende Årsmøde, har ret til at få deres billede og 10- 15 linjer med CV og valgprogram med i nyhedsbrevet, såfremt disse oplysninger er bestyrelsen i hænde inden for samme frist som dagsordensforslag.


Bilag 3: Dagsorden for ordinært Årsmøde

 1. Fredlysning af Årsmødet.
 2. Valg af dirigent.
 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer.
 4. Valg af referent.
 5. Valg af stemmeoptællere.
 6. Beretning v /bestyrelsen.
 7. Forelæggelse af revideret regnskab og budget.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af bestyrelse.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt 
 12. Lukning af Årsmødet.


Bilag 4: Beslutningsforslag